ReadyPlanet.com
dot dot
bulletหน้าบ้าน
bulletบ้านของเรา
bulletปรัชญาโรงเรียน
bulletวิสัยทัศน์
bulletเป้าหมาย
bulletบุคลากร
bulletสมัครเรียน
bulletมื้ออร่อย
bulletติดต่อเรา
bulletแผนที่
dot
Newsletter

dot
dot
ข่าวสาร
dot
dot
บทความดี..ดีสำหรับลูกรัก
dot
bulletเมื่อลูกไม่ยอมไปโรงเรียน
bulletเลือกโรงเรียนอนุบาลให้ลูก
bulletเล่นเพื่อการเรียนรู้
bulletเด็กดื้อ
bulletให้นมตามใจหรือตามเวลา
bulletการดูแลลูกในวัยประถม
bulletรายชื่อนักเรียน เรียนต่อประถม 1
กำหนดการปิด - เปิด ภาคการศึกษา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ article

 โรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม

เรื่อง กำหนดการ ปิด - เปิด ภาคการศึกษา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖

เรียน ท่านผู้ปกครอง

ด้วยทางโรงเีรียนอนุบาลฉัตรเฉลิมได้จัดเตรียมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาที่ทางโรงเีรียนได้วางไว้ จึงได้กำหนดการตามรายละเอียด ดังนี้

๑. การชำระค่าเทอม ๑ / ๒๕๕๖  

- ชั้นเตรียมอนุบาล                   ๒๓,๐๐๐         บาท 

( นักเรียนใหม่ ภายในวันที่ ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖)    

- ชั้นอนุบาลปีที่ ๑, ๒, ๓            ๒๒,๕๐๐         บาท

  (ภายในวันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖)      

**โปรดชำระค่าเล่าเรียนโดยการโอน ตามใบ Company code ชำระแล้วกรุณานำใบนำฝากมารับใบเสร็จที่ห้องธุรการในวันทำการ**

๒. กำหนดการปิดภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๕

-  ชั้นเตรียมอนุบาลชั้นอนุบาลปีที่ ๑, ๒    วันเสาร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ชั้นอนุบาลปีที่ ๓                                 วันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖

๒.๑ เปิดเรียนช่วงปิดเทอม (SUMMER) 

- วันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ถึง วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

- ค่าใช้จ่าย ๑๐,๕๐๐ บาท (ไม่รวมค่ารถ)    

- วันหยุด ( เมษายน ๒๕๕๖ = ๘, ๑๕ - ๒๖ ) ( พฤษภาคม ๒๕๕๖ = ๖ )

๒.๒ นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เริ่มเรียนปรับพื้นฐาน

- วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึง วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖  

   (พร้อมรับเครื่องนอนและชุดพละ)   

- ค่าใช้จ่าย ๔,๕๐๐ บาท (ไม่รวมค่ารถ)

- วันที่ ๒๑ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๕๖ เลิกเรียนเวลา ๑๑.๐๐ น.

- วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป เลิกเรียนเวลา ๑๒.๐๐ น.

- เปิดจำหน่ายชุดนักเรียน ตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

- นักเรียนใหม่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ควรมีปฏิทินตั้งโต๊ะประจำตัวคนละ ๑ เล่ม

(เพื่อการเรียนรู้ วัน เดือน ปี กับกิจกรรมในชีวิตประจำวันของตนเอง)

๓. เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๖

- ชั้นเตรียมอนุบาล, ชั้นอนุบาลปีที่ ๑, ๒  วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖

- ชั้นอนุบาลปีที่ ๓                                 วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๔. กำหนดงานสานฝันวันปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

- ชั้นเตรียมอนุบาลและชั้นอนุบาลปีที่ ๑  วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

- ชั้นอนุบาลปีที่ ๒                                วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

- ชั้นอนุบาลปีที่ ๓                                วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

  

        ***มีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ ๐ - ๒๕๘๙ - ๒๘๑๐       

       หรือทาง โทรสาร ๐ - ๒๕๙๑ - ๐๓๑๒ ในวันและเวลาทำการ***              
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2555

สานฝันวันปิดภาคชั้นอนุบาลปีที่ 3 article
สานฝันวันปิดภาค ชั้นอนุบาลปีที่ 2 article
สานฝันวันปิดภาค ชั้นอนุบาลปีที่ 1 article
กิจกรรมเข้าค่ายเตรียมลูกเสือ article
กิจกรรมวันพ่อ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 article
กิจกรรมวันพ่อ ชั้นเตรียมอนุบาล article
กิจกรรมวันพ่อ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 article
สัปดาห์วันวิชาการ ชั้นอนุบาลปีที่ 1
สัปดาห์วิชาการ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 article
สัปดาห์วันวิชาการ ชั้นอนุบาลปีที่ 3
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 article
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 article
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/4 article
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 article
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 article
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 article
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ article
กิจกรรมไหว้ครู article
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปี 2555 article
กิจกรรมปฐมนิเทศ article
ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบเรียนต่อ ประถมปีที่ 1 ประจำปี 2556 articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม
1/101 ซ.ชินเขต 1/19  ถ.งามวงศ์วาน  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่   กรุงทพมหานคร10210 
โทร.0-2589-2810, 0-2589-5240  Fax.  0-2591-0312
www.chatchalerm.com    E-mail. chatchalerm@live.com
                                

****