ReadyPlanet.com
dot dot
bulletหน้าบ้าน
bulletบ้านของเรา
bulletปรัชญาโรงเรียน
bulletวิสัยทัศน์
bulletเป้าหมาย
bulletบุคลากร
bulletมื้ออร่อย
bulletติดต่อเรา
bulletแผนที่
dot
ข่าวสาร
dot
bulletคุณภาพน้ำประปาโรงเรียน
bulletผลการตรวจสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหารในโรงเรียน
bulletปฎิทินโรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม 2559-2560
dot
บทความดี..ดีสำหรับลูกรัก
dot
bulletเมื่อลูกไม่ยอมไปโรงเรียน
bulletเลือกโรงเรียนอนุบาลให้ลูก
bulletเล่นเพื่อการเรียนรู้
bulletเด็กดื้อ
bulletให้นมตามใจหรือตามเวลา
bulletการดูแลลูกในวัยประถม
dot
เอกสารดาวน์โหลด
dot
bulletแบบฟอร์มการชำระเงินค่าเรียน
dot
รายชื่อนักเรียน เรียนต่อประถม 1
dot
bulletปี 2559
บุคลากร

  

นางดุสิดา   คำรพวงศ์

 ผู้รับใบอนุญาต  

 

นางจันทร์ฌุลักษณ์   วิชพัฒน์

 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม

                                        

   นางสาวศิริลักษณ์   ภาคแก้ว      นางสาวสมจิต   แก้วอามาตย์    นางสาวราตรี   พรหมหมอเฒ่า  นางสาวเพ็ญพักตร์   ภาคแก้ว         

      หัวหน้าฝ่ายวิชาการ           หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน        หัวหน้าฝ่ายบุคลากร             หัวหน้าฝ่ายธุรการ

                                                                             

                                                  ธุรการ  

                                                                                                            
                        
นางจันทร์ฌุลักษณ์   วิชพัฒน์           นางสาวเพ็ญพักตร์   ภาคแก้ว

                                         

 

               นางบุญพัชร์   เผ่าภูรี      นางสาวพลอยรุ้ง   หมื่นรักษ์      นางคัมธิกา   เนินลพ

                    ครูทำตำรา                      ครูดนตรี                   ครูสอนภาษาอังกฤษ

                                                   

       

                                                                 นางสาวภฤศฎมน   จันทร์ทอง

 

                                                       ชั้นเตรียมอนุบาล ห้อง 1

 

           นางสาววรรณนิตา   สวัสดี       นางสุพัตรา   ทับทิม        นางอุบลรัตน์   ผลทิพย์    

                     ครูประจำชั้น                     ครูประจำชั้น                     ครูพี่เลี้ยง

 

                                      ชั้นเตรียมอนุบาล ห้อง 2

 

                          นางนุ้ย   อันปัญญา               นางสาวบัวคำ   ศิริแก้ว

                                ครูประจำชั้น                          พี่เลี้ยง

 

                                   ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ห้อง 1                                      

 

     นางสาวศิริลักษณ์   ภาคแก้ว    นางสาวญาดา   งามสม     นางสาวเกษรา  คุ้มพวก

                 ครูประจำชั้น                     ครูประจำชั้น                    นักศึกษาฝึกสอน   

 

                                    ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ห้อง 2 

 

              นางสาวศิริพร    จันทร์สา       นางสาวปราณี   ยกย่อง         

                                  ครูประจำชั้น                     ครูประจำชั้น    

 

                     ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ห้อง 3

 

       นางสาวอารีรัตน์   รัสมี     นางสาวสมจิต   แก้วอามาตย์   นางสาวสมปรารถ  มุ่งพันกลาง

              ครูประจำชั้น                     ครูประจำชั้น                    นักศึกษาฝึกสอน   

      

                     ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ห้อง 4  

 

      นางสาวนพรัตน์   จันทะวงค์     นางสาวศรัญญา   ศรีเคน      นางสาวนฤมล พูนประสิทธิ์

                   ครูประจำชั้น                      ครูประจำชั้น                   นักศึกษาฝึกสอน   

 

                     ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ห้อง 5 

 

             นางสาวบุณยานุช    รำแพนสุวรรณ     นางสาวจันทรพิมพ์    แสงศรีจันทร์

                                ครูประจำชั้น                              ครูประจำชั้น    

 

                ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ห้อง 1 

 

                     นางสาวจันทรจร   ปินะกาสัง           นางสาวขนิษฐา   มณฑาสุข           

                             ครูประจำชั้น                             ครูประจำชั้น                    

                                             ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ห้อง 2 

 

                  นางสาวพงศ์รัฐพร   รัตนประทุม          นางสาวลาวรรณ์   สาสิม           

                                  ครูประจำชั้น                           ครูพี่เลี้ยง

 

                                            ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ห้อง 3                                      

 

                      นางสาวอังครักษ์   โพชทรง            นางสาวลำใย   น้อยงาม  

                                ครูประจำชั้น                           ครูพี่เลี้ยง

                                           

                ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ห้อง 4 

           

                               นางนิรัชฎา   ภู่พันธ์            นางสาวนิตยาภรณ์   รูปนันทรา       

                              ครูประจำชั้น                          ครูพี่เลี้ยง

 

                                              ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ห้อง 5

      

                    นางสาวราตรี   พรหมหมอเฒ่า       นางสาวอนงค์พร   อารัณย์รักษ์         

                           ครูประจำชั้น                             ครูพี่เลี้ยง

 

                                             ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ห้อง 1 

 

                       นางสาวกาญจนา   ธรรมคุณ       นางอรจันทร์ดาว   ชวาลคุณากร       

                            ครูประจำชั้น                             ครูประจำชั้น

 

                                      ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ห้อง 2 

         

                       นางสาวพรเพ็ญ   สงวนสัตย์          นางสาวอรุณี   บำรุงอินทร์         

                            ครูประจำชั้น                             ครูพี่เลี้ยง

 

                                       ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ห้อง 3 

 

                         นางสาวนิอร   บุญช่วย             นางสาวรุ่งนภา   เปรยกระโทก

                          ครูประจำชั้น                             ครูประจำชั้น

 

                                        ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ห้อง 4 

 

                      นางสาวณัฐริกา  เจริญวงษ์            นางสาวนุชรัตน์   ผิวงาม       

                          ครูประจำชั้น                             ครูประจำชั้น

 

                                                      ครูชาวต่างประเทศ

                                                               

                                                                             Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม
1/101 ซ.ชินเขต 1/19  ถ.งามวงศ์วาน  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่   กรุงทพมหานคร10210 
โทร.0-2589-2810, 0-2589-5240  Fax.  0-2591-0312
www.chatchalerm.com    E-mail. chatchalerm@live.com
                                

****