ReadyPlanet.com
dot dot
bulletหน้าบ้าน
bulletบ้านของเรา
bulletปรัชญาโรงเรียน
bulletวิสัยทัศน์
bulletเป้าหมาย
bulletบุคลากร
bulletมื้ออร่อย
bulletติดต่อเรา
bulletแผนที่
dot
ข่าวสาร
dot
bulletคุณภาพน้ำประปาโรงเรียน
bulletผลการตรวจสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหารในโรงเรียน
bulletปฎิทินโรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม 2559-2560
dot
บทความดี..ดีสำหรับลูกรัก
dot
bulletเมื่อลูกไม่ยอมไปโรงเรียน
bulletเลือกโรงเรียนอนุบาลให้ลูก
bulletเล่นเพื่อการเรียนรู้
bulletเด็กดื้อ
bulletให้นมตามใจหรือตามเวลา
bulletการดูแลลูกในวัยประถม
dot
เอกสารดาวน์โหลด
dot
bulletแบบฟอร์มการชำระเงินค่าเรียน
dot
รายชื่อนักเรียน เรียนต่อประถม 1
dot
bulletปี 2559
เป้าหมาย

ครู     เป็นบุคคลสำคัญอันดับแรก  ที่จะทำให้นักเรียนมีคุณภาพบรรลุตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน  จึงต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.     ครูมีความรู้   ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาปฐมวัย  สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย

2      ครูมีความรู้ความสามารถประเมินพัฒนาการนักเรียนครบทุกด้านอย่างเหมาะสมตามวัย  และสอดคล้องกับสภาพจริงของการเรียนรู้และนำผลการประเมินพัฒนาการของนักเรียนมาปรับการจัดประสบการณ์  เพื่อพัฒนานักเรียนและปรับเปลี่ยนการสอนของครู

3.     ครูผลิตสื่อและใช้สื่อประกอบการสอน  เพื่อให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง

4.     ครูมีความรัก  ความเมตตาต่อเด็ก

5.     ครูมีความรู้  ทันต่อความเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าของโลก

6.     ครูมีบุคลิกภาพที่ดีและสุขภาพแข็งแรง

7.     ครูมีสวัสดิการที่ดีและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ

นักเรียน     เป็นบุคคลสำคัญที่สุดที่ต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อให้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้

1.     มีคุณธรรม  ตริยธรรม  และมีจิตใจที่ดีงาม

2.     มีจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์

3.     มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย

4.     รักธรรมชาติ  ส่งแวดล้อม  วัฒนธรรมและความเป็นไทย

5.     ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย

6.     มีเจตคติทีดีต่อการเรียนรู้  และมีทักษะกระบวนการเรียนรู้  รักการเรียนรู้  และรู้วิธีการเรียนรู้

7.     อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

8.     ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย

9.     ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย  มีสุขภาพจิตที่ดี  มีสุขนิสัยที่ดีและมีความสุข

10.   มีกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง  ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน

11.    ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ  ดนตรี  การเคลื่อนไหวและรักการออกกำลังกาย

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม
1/101 ซ.ชินเขต 1/19  ถ.งามวงศ์วาน  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่   กรุงทพมหานคร10210 
โทร.0-2589-2810, 0-2589-5240  Fax.  0-2591-0312
www.chatchalerm.com    E-mail. chatchalerm@live.com
                                

****