ReadyPlanet.com
dot dot
bulletหน้าบ้าน
bulletบ้านของเรา
bulletปรัชญาโรงเรียน
bulletวิสัยทัศน์
bulletเป้าหมาย
bulletบุคลากร
bulletมื้ออร่อย
bulletติดต่อเรา
bulletแผนที่
dot
ข่าวสาร
dot
bulletคุณภาพน้ำประปาโรงเรียน
bulletผลการตรวจสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหารในโรงเรียน
bulletปฎิทินโรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม 2559-2560
dot
บทความดี..ดีสำหรับลูกรัก
dot
bulletเมื่อลูกไม่ยอมไปโรงเรียน
bulletเลือกโรงเรียนอนุบาลให้ลูก
bulletเล่นเพื่อการเรียนรู้
bulletเด็กดื้อ
bulletให้นมตามใจหรือตามเวลา
bulletการดูแลลูกในวัยประถม
dot
เอกสารดาวน์โหลด
dot
bulletแบบฟอร์มการชำระเงินค่าเรียน
dot
รายชื่อนักเรียน เรียนต่อประถม 1
dot
bulletปี 2559
วิสัยทัศน์

        โรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพื่อมุ่งพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน  เพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงให้แก่เด็กปฐมวัย  สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้  รักการเรียนรู้  และรู้จักวิธีการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างมีศักยภาพ  เป็นผู้มีคุณธรรม  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะการคิด  แก้ปัญหาใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม  รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประเพณีไทย  สามารถใช้เทคโลโนยีสมัยใหม่  และใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและเข้าถึงองค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการใช้ภาษาต่างประเทศ  เพื่อการสื่อสารได้เหมาะสมตามวัยและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมอย่างมีความสุข  บนพื้นฐานของความเป็นไทย  ซึ่งจะเป็นหลักประกันคุณภาพการดำรงชีวิตที่ประสบความสำเร็จของเด็กในอนาคตต่อไป

พันธกิจ ( ภารกิจ )

1.     พัฒนาการจัดประสบการณ์ให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษา    ปฐมวัย  และและมีมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการครบทั้ง  4  ด้านเพื่อให้เหมาะสมตามวัย

2.     ส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  สามารถอยู่ในสังคมได้มีความสุข  รู้จักการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยและส่งแวดล้อม

3.     พัฒนาบุคลากรครูให้มีศักยภาพสูง  สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธภาพ  
และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4.     ส่งเสริม  สนับสนุนให้มีการระดม  จัดหา  ใช้และพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมทรัพยากร  ภุมิปัญญาท้องถิ่น  แหล่งการเรียนรู้  เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ

5.     พัฒนาอาคารสถานที่  สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้สะอาด  ปลอดภัย  ร่มรื่น  เอื้อต่อการเรียนรู้  และเอื้อต่อความสมบูรณ์ของสุขภาพกายและสุขภาพจิตของบุคลากร

6.     พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  และระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน  โดยมีการกระจายอำนาจและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม
1/101 ซ.ชินเขต 1/19  ถ.งามวงศ์วาน  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่   กรุงทพมหานคร10210 
โทร.0-2589-2810, 0-2589-5240  Fax.  0-2591-0312
www.chatchalerm.com    E-mail. chatchalerm@live.com
                                

****