ReadyPlanet.com
dot dot
bulletหน้าบ้าน
bulletบ้านของเรา
bulletปรัชญาโรงเรียน
bulletวิสัยทัศน์
bulletเป้าหมาย
bulletบุคลากร
bulletมื้ออร่อย
bulletติดต่อเรา
bulletแผนที่
dot
ข่าวสาร
dot
bulletคุณภาพน้ำประปาโรงเรียน
bulletผลการตรวจสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหารในโรงเรียน
bulletปฎิทินโรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม 2559-2560
dot
บทความดี..ดีสำหรับลูกรัก
dot
bulletเมื่อลูกไม่ยอมไปโรงเรียน
bulletเลือกโรงเรียนอนุบาลให้ลูก
bulletเล่นเพื่อการเรียนรู้
bulletเด็กดื้อ
bulletให้นมตามใจหรือตามเวลา
bulletการดูแลลูกในวัยประถม
dot
เอกสารดาวน์โหลด
dot
bulletแบบฟอร์มการชำระเงินค่าเรียน
dot
รายชื่อนักเรียน เรียนต่อประถม 1
dot
bulletปี 2559
ปรัชญาโรงเรียน

  ปรัชญาของโรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม    

  
        โรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม  จัดตั้งขึ้นด้วยความเชื่อที่ว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานที่จะพัฒนา  ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดีของครอบครัว และสังคมตามปรัชญาสาขาปฏิรูปนิยม ( Reconstructions )  ซึ่งมีจุดมุ่งหมายของการศึกษา  จะต้องช่วยปรับปรุงพัฒนาและสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น  และเหมาะสมมากขึ้นดังนี้

          1.  การศึกษาจะต้องช่วยแก้ปัญหาของสังคมที่เป็นอยู่
          2.  การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อส่งเสริม  พัฒนาสังคมโดยตรง
          3.  การศึกษาจะต้องมุ่งสร้างระเบียบใหม่ของสังคม  จากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่
          4.  ระเบียบใหม่ที่สร้างขึ้นรวมทั้งวิธีสร้างต้องอยู่บนรากฐานของประชาธิปไตย
          5.  การศึกษาต้องให้เด็กเห็นความสำคัญของสังคมคู่ไปกับตนเอง

           การจัดกระบวนการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  การลงมือปฏิบัติ  ค้นคว้า  ทดลองและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  โดยมีคำขวัญหรือคติพจน์ประจำโรงเรียนคือ  " ฉัตรเฉลิม  เสริมปัญญา  พัฒนาจิตใจ "  คือนอกจากจะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนในด้านความคิดสร้างสรรค์  และด้านสติปัญญาแล้ว  ความมีปัญญาของนักเรียนจะต้อง  ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม  มีความคิดที่เป็นผู้หมั่นทำความดี  ปฏิบัติตนตามหลักธรรม  ไม่เห็นแก่ตัว  และสามารถดำรงชีวิตอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

             สีประจำโรงเรียน   คือ  สีม่วง    หมายถึง  การพัฒนาการนักเรียนให้เจริญเติบโตทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  ซึ่งเป็นการผสมผสานของความรู้และคุณธรรม

           สัญลักษณ์                               คือ    ดอกบัว
           อักษรย่อของโรงเรียน            คือ    อ.ฉ.ล.
           ต้นไม้ประจำโรงเรยน             คือ    ชมพูพันธุ์ย์ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม
1/101 ซ.ชินเขต 1/19  ถ.งามวงศ์วาน  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่   กรุงทพมหานคร10210 
โทร.0-2589-2810, 0-2589-5240  Fax.  0-2591-0312
www.chatchalerm.com    E-mail. chatchalerm@live.com
                                

****